Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 719/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 10/5/2023 về tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Một mô hình cưới văn minh tiết kiệm

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quy định của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, cụ thể: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/07/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND, ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh, Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Mâm cổ cưới theo hình thức văn minh, tiết kiệm

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bằng việc phát trên hệ thống loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố theo nội dung đĩa CD Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cưới, tang trong ương ước, quy ước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân gương mẫu, các mô hình tốt trong hoạt động cưới, tang./.

Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 160.816
    Online: 10